Mikä on järjestelmäintegraatio?

Organisaation järjestelmäintegraatio (EAI) tarkoittaa eri tekniikoilla ja alustoilla toteutettujen sovellusten yhteistoiminnan mahdollistamista. Stonebraker määrittelee EAI:n olevan erillisten tietosaarekkeiden (information island) yhdistämisen mahdollistava teknologia. Linthicum puolestaan tarkentaa tätä sanomalla EAI:n olevan rajoittamatonta tiedon ja prosessien jakamista minkä tahansa toisiinsa kytkettyjen sovellusten ja tietolähteiden välillä organisaation sisällä.

Integroinniksi voidaan yksinkertaisimmillaan lukea kahden samalla koneella olevan sovelluskomponentin yhdistäminen niin, että ne muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Yhteistoiminnan mahdollistamiseksi täytyy sovelluksilla olla joku yhteydenpitokanava sekä yhdenmuotoinen tietosanoma. Nämä tietosanomat voivat olla esimerkiksi tapahtumaviestejä komponenttien välillä tai tiedostoja kiintolevyllä. Tietosanomat voivat sisältää sovellusten välillä siirrettävää tietoa, mutta myös komentoja sovellukselta toiselle.

Integrointitarpeet

Nykyään organisaatioissa on käytössä yhä enemmän sovelluksia ja erilaisia järjestelmiä. Mitä isompi ja vanhempi yritys on, sitä enemmän tietoa on hajallaan ympäri organisaatiota. Yrityksen kannalta on kallista pitää esimerkiksi useampia henkilörekistereitä erilaisiin järjestelmiin liittyen. Jonkun tiedon saanti ei myöskään aina ole käytännön syistä mahdollisia, vaikka periaatteessa tieto olisikin tallella yrityksen järjestelmissä. Tällainen ongelma syntyy, kun toisen järjestelmän tallentama tieto ei olekaan luettavissa toisella järjestelmällä. Toisin sanoen järjestelmien ymmärtämät tallennusmuodot eroavat liikaa toisistaan.

Integroinnin tavoitteet

Laajassa mittakaavassa organisaation järjestelmäintegraatio on isojen järjestelmien tietojen ja toiminnan vuorovaikutuksen mahdollistamista. Tarkoituksena on varmistaa tiedon kulku ja helppo liittyminen toisiin sovelluksiin ja järjestelmiin. Helpolla liittymisellä tarkoitetaan, ettei liittyminen vaadi isoja muutoksia integroitaviin tai integroinnin kohteena oleviin sovelluksiin. Jos vain on mahdollista, niin muutoksien tarve pyritään poistamaan kokonaan. Järjestelmäintegraatioita tehtäessä pyritään ottamaan huomioon myös organisaatiossa vallitsevat toimintaprosessit ja mahdollisesti yhdistämään nämä uuden toimintamallin mukaiseksi tai sulauttamaan uusi prosessi vanhojen prosessien mukaan. Organisaation järjestelmäintegraatio ei ole pelkästään olemassa olevien sovellusten ja prosessien yhdistämistä, vaan myös varautumista tulevaisuuden tarpeisiin. Tämän vuoksi ratkaisuista pyritään tekemään mahdollisimman yleiskäyttöisiä, mikä onnistuu käyttämällä hyväksi havaittuja, standardoituja rajapintoja.

HTML Comment Box is loading comments...