Mikä on parametri

Parametri tai argumentti tarkoittaa tietotekniikassa ohjelmalle tai komentojonotiedostolle käynnistyksen yhteydessä välitettäviä tietoja, sekä ohjelmoinnissa funktiolle tai käskylle välitettäviä tietoja.

Tiukemmin määriteltynä aliohjelmaa kutsuttaessa tietoja kutsutaan argumenteiksi ja aliohjelman sisällä tietoja kutsutaan parametreiksi. Argumenttien/parametrien lukumäärälle on olemassa termi ariteetti.

Ohjelmille välitettävät parametrit ilmoitetaan seuraavasti: ohjelma.exe [parametri1 [parametri2...]]. Kun Windowsin käyttöliittymässä tai muissa graafisissa käyttöliittymissä tiedosto vedetään ohjelman päälle, parametrit määrittyvät seuraavasti: ohjelma.exe "tiedosto1" ["tiedosto2"...]

Ohjelmoinnissa funktion tai aliohjelman parametrit ilmoitetaan yleensä sulkeissa pilkuilla erotettuina: funktio(parametri1[, parametri2...]). Joissakin BASIC-kielissä aliohjelmien (SUB), jotka eivät palauta arvoa, parametrit ilmoitetaan ilman sulkeita: aliohjelma parametri1 [, parametri2...]. Funktioiden parametrit ilmoitetaan kuten yleensäkin.

Komentojonotiedostoissa (esim. .BAT) parametrit ilmoitetaan ilman pilkkua: käsky parametri1 [parametri2...]

Parametreilla ja argumenteilla on myös merkitysero: Parametri-nimitystä käytetään funktoin määrittelyssä. Argumentti-nimitys taas on käytössä silloin kun funktiota kutsutaan.